Ważna impreza

2014 roku Targi Książki Historycznej odbędą się w dniach 27-30 listopada. Jak co roku, w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Nasza oficyna – jak zwykle od 20 lat – zaprezentuje nowości wydawnicze: monografie z najwyższej półki i prestiżowe czasopisma historyczne. Wkrótce zamieścimy na ten temat kolejne komunikaty.

targi

Zob. http://www.pwkh.pl/index.php?id_kat=1&id_p=16&id=214

Buntownicy tamtych lat. Debata o Allenie Ginsbergu

Co dziś zostało z awangardy drugiej połowy XX stulecia?

ginsberg_plakat_m

Debata o Allenie Ginsbergu, prekursorze hipisowskiej kontrkultury, połączona z promocją nowości wydawniczych:

Andrzej PietraszAllen Ginsberg w Polsce (Wydawnictwo Naukowe Semper) i Allen Ginsberg „Listy” (Wydawnictwo Czarne).

22 pażdziernika 2014 r, godz. 18:00

Stacja Muranów, ul. Andersa 13, Warszawa

Udział biorą: Piotr Bratkowski (Newsweek Polska), Mirosław Pęczak (Polityka) i Andrzej Pietrasz (autor).
Moderatorka: Agnieszka Lipińska (Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych).

ZAPRASZAMY!

Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

40891876Urszula Augustyniak
Testamenty ewangelików reformowanych
w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku

Wydanie II poprawione i rozszerzone
Wydawnictwo Naukowe Semper
Warszawa 2014

KUP TERAZ!

ISBN 978-83-7507-285-3
Format B5, s. 300, il. 32, bibliografia, indeks miejscowości, indeks osób

Prof. zw. Urszula Augustyniak jest historykiem epoki nowożytnej, pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu kultury politycznej, wojskowości i stosunków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a szczególnie Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1. połowie XVII stulecia. Opublikowała m.in. monografie naukowe: Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III (1981); Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII wieku (1989); Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku (1999); Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizmy patronatu (2001); W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640) (2004); Państwo świeckie czy księże? Spór o rolę duchowieństwa katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta III Wazy. Wybór tekstów (2013); podręcznik akademicki Historia Polski 1572-1795 (2008) oraz edycje źródłowe: „Spisek orleański” w latach 1626-1628 (wraz z W. Sokołowskim; 1990) i Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim (wydanie pierwsze 1992, wydanie drugie 2014).

Kazimierz Twardowski: Myśl, mowa i czyn. Cz. 2

twardowski_2_mKazimierz Twardowski

Myśl, mowa i czyn

Część II
red. Anna Brożek i Jacek Jadacki

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014
ISBN 978-83-7507-171-9
format B5, s. 550, ilustr., bibliografia, skorowidz imienny

KUP TERAZ!

Wybór zawiera w zasadzie wszystkie i tylko pisma polskie Kazimierza Twardowskiego, które zostały opublikowane za jego życia lub po śmierci, ale nie znalazły się dotąd w żadnym wydanym tomie zbiorowym jego prac ani nie stanowią jego samodzielnych pozycji książkowych – przy czym pisma te drukowane są tu w całości i we wszystkich dostępnych wersjach.

„Cała rzeczywistość dla Chrystusa”

kuyper_mMateusz Wichary

Cała rzeczywistość dla Chrystusa”
Abraham Kuyper (1837-1920) jako przedstawiciel kalwinistycznej teologii politycznej

Wydawnictwo Naukowe Semper
ISBN 978-83-7507-166-5
B5, s.185, diagram, bibliografia, indeks osób

KUP TERAZ!

 

Abraham Kuyper (1837‐1920), holenderski działacz polityczny i teolog ewangelicko‐reformowany; od 1879 lider chrześcijańsko‐demokratycznej Partii Antyrewolucyjnej; od 1880 profesor Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie; 1901‐1905 premier Królestwa Holandii; sformułował społeczną naukę Kościoła w oparciu o ortodoksyjny kalwinizm; wywarł silny wpływ na kształt współczesnej rzeczywistości społecznej i politycznej w Holandii, a po II wojnie światowej także w innych krajach, np. w Republice Korei. Przygotował naukową edycję dzieł wszystkich polskiego reformatora Jana Łaskiego (młodszego).

Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej


ivanuk_mStepan Ivanyk
Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014
ISBN 978-83-7507-161-0
format B5, s. 224, ilustr., bibliografia, indeks osobowy

KUP TERAZ!

Tematyka poruszana w książce Stepana Ivanyka wpisuje się w badania dotyczące jednej z najważniejszych polskich formacji intelektualnych w XX wieku – Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Autor analizuje jej fenomen z perspektywy, której dotychczas nie uwzględniali badacze tego zagadnienia, chodzi tu mianowicie o wielokulturowy charakter Lwowa, będącego kolebką Szkoły. Uzasadniając główną hipotezę pracy, której istotą jest założenie przynależności do Szkoły wielu czołowych przedstawicieli ukraińskiej myśli filozoficznej, działających w przedwojennej Galicji, autor przedstawia obraz ważnych wydarzeń w historii współpracy polskiej i ukraińskiej myśli filozoficznej. Ponadto książka umożliwia spojrzenie na Szkołę w szerszej perspektywie, jako na zjawisko o charakterze wielokulturowym.

czytaj dalej

Paraboliczność w polskiej prozie historycznej lat 1956‐1989

czarkowska_mAgnieszka Czarkowska
Paraboliczność w polskiej prozie historycznej lat 1956‐1989

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014
ISBN 978-83-7507-295-2
format B5, s. 220, ilustr., bibliografia, indeks osobowy

KUP TERAZ!

Książka stanowi monograficzne studium istotnego zjawiska w polskiej prozie historycznej lat 1956‐1989, czyli paraboliczności ówczesnych powieści i eseistyki. Chodzi tu o szczególną dwupoziomową konstrukcję wpisaną w naturę powstających wówczas dzieł, dzięki której traktowały one nie tylko o historii, ale stanowiły również zakamuflowany komentarz do rzeczywistości, w której powstawały, czyli do okresu PRL. Wybrane teksty Władysława Lecha Terleckiego, Hanny Malewskiej, Kazimierza Brandysa, Pawła Jasienicy czy Jarosława Marka Rymkiewicza zostały w książce poddane wielopoziomowym interpretacjom pokazującym, że parabola posiada jednocześnie oblicze polityczne i filozoficzne. Książka stanowi zatem interesującą pozycję dla znawców literatury, ale także dla nauczycieli, uczniów, studentów i wszystkich miłośników współczesnej prozy historycznej.

czytaj dalej

Allen Ginsberg w Polsce

ginsberg_mAndrzej Pietrasz
Allen Ginsberg w Polsce

ISBN 978-83-7507-151-1
format B5, s. 245, ilustr., indeks osobowy

Kup teraz!

Poezja Allena Ginsberga w przekładach dotarła do Polski dość późno, bo po około dziesięciu latach od ukazania się tomu Skowyt w Stanach Zjednoczonych, później też niż legenda beatnika‐buntownika, jaka powstała w Ameryce już w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Ginsberg zresztą tę legendę podtrzymywał, a jego zdolności autokreacji były na tyle silne, że potrafił wpływać na swój wizerunek oraz obraz całej formacji Beat Generation właściwie przez cały okres swojej działalności literacko‐społecznej. Podobna legenda, potem wielokrotnie modyfikowana, ale czyniąca z amerykańskiego beatnika postać prawie mityczną, wytworzyła się również w Polsce. Pierwsze wzmianki o grupie niepokornych amerykańskich poetów, która później znana będzie jako Beat Generation, pojawiły się w Polsce pod koniec lat pięćdziesiątych. […]

Zdrowy rozsądek i kraina marzeń

Aniołdowgir_m Dowgird

Zdrowy rozsądek i kraina marzeń
Pisma wybrane
red. nauk. Jacek Jadacki

ISBN 978-83-7507-280-8
format B5, s. 613, fotografie, reprodukcje, bibliografia, spis nazwisk, słowniczek

Kup teraz!

Anioł Dowgird (1776-1835), filozof i logik, pijar, nauczyciel w szkołach prowincji litewskiej, prof. Uniwersytetu Wileńskiego. Tom zawiera wszystkie filozoficzne pisma polskie Anioła Dowgirda – myśliciela, którego słusznie uważa się za prekursora późniejszych badań filozoficznych Kazimierza Twardowskiego i jego uczniów.

Państwo socjalne. Przyczyny i skutki

radzikowski_mMarek Radzikowski
Państwo socjalne. Przyczyny i skutki

ISBN 978-83-7507-270-9
format B5, s. 265, tabele, wykresy, bibliografia

Kup teraz!

Pytania o przyczyny i skutki państwa socjalnego (ang. welfare state) należą nie tylko do najważniejszych zagadnień ekonomii, ale są także nieodłączną częścią naszego codziennego życia. Wiążą się bowiem bardzo mocno z bodaj najważniejszą wartością, jaką dla każdego człowieka jest wolność. Niniejsza książka jest pierwszą pozycją, która w sposób całościowy tłumaczy ekspansję państwa socjalnego i mierzy się z najważniejszymi mitami na temat jego skutków.

Marek Radzikowski jest doktorem ekonomii, adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2008‐2013 był szefem gabinetu politycznego (szefem doradców) wicepremiera i ministra finansów Jacka Rostowskiego. Wcześniej m.in. współtworzył Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) jako wicedyrektor działu analitycznego i zastępca głównego ekonomisty.

Rola państwa w rozwoju potencjału technologicznego chińskiej gospodarki

gradziuk_mArtur Gradziuk
Rola państwa w rozwoju potencjału technologicznego chińskiej gospodarki
Potencjał technologiczny a rozwój gospodarczy ● Chiński system innowacji ● Transfer zagranicznych technologii
Kup teraz!

Wydawnictwo Naukowe Semper
ISBN 978-83-7507-265-5
Format B5, s. 227, tabele, diagramy, wykresy, bibliografia, Summary in English

PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ t. 8

Wzrost znaczenia Chin w międzynarodowych stosunkach gospodarczych jest inspirującym tematem do badań naukowych, dotyczących zwłaszcza czynników wpływających na dynamiczny rozwój gospodarczy tego kraju w ostatnich 30 latach, rosnących powiązań z gospodarką światową czy też zmieniającej się roli państwa w gospodarce przechodzącej transformację rynkową. Procesem, który będzie miał decydujący wpływ na przyszłą pozycję Chin w gospodarce światowej jest rozwój potencjału technologicznego, co jest obecnie jednym z najważniejszych długookresowych założeń polityki gospodarczej rządu. Konsekwencje wzrostu potencjału technologicznego chińskiej gospodarki będą stanowić coraz poważniejsze wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Japonii i innych krajów. Dlatego wyjaśnienie najważniejszych aspektów tego procesu, a zwłaszcza roli państwa, którego polityka w zasadniczy sposób oddziałuje na rozwój potencjału technologicznego chińskiej gospodarki, stanowi ważny temat badań naukowych prowadzących do lepszego zrozumienia jednego z czynników mających coraz większy wpływ na międzynarodowe stosunki gospodarcze.

„Danziger Erfahrungen” w latach 1739-1793

paluchowski_mPiotr Paluchowski

„Danziger Erfahrungen” w latach 1739-1793
Studium z dziejów gdańskiego czasopiśmiennictwa 

ISBN 978-83-7507-275-4
format B5, s. 584, ilustr. 31, wykresy, tabele, bibliografia, indeks

Kup teraz

Książka jest monografią periodyku ogłoszeniowego „Danziger Erfahrungen”, ukazującego się w latach 1739 1793. Czasopismo przedstawiono na tle rozwoju piśmiennictwa, nie zapominając o wydawcach, autorach i czytelnikach gdańskiej gazety. Zebrane informacje zostały usystematyzowane w formie zestawień bibliograficznych oraz wykresów przedstawiających dynamikę przemian. W części analitycznej zaprezentowano nowe i dotychczas niepodejmowane zagadnienia badawcze, takie jak: informacje statystyczne dotyczące weksli i jednostek pieniężnych w Gdańsku wraz z aneksem notowań dla lat 1739 1793, zachorowalność w mieście i jego okolicach, a także wybrane aspekty życia codziennego (psy domowe).

Elementy filozofii opieki paliatywnej a zagadnienie śmierci

paliatyw_m

 

Marta Szabat

Elementy filozofii opieki paliatywnej a zagadnienie śmierci

ISBN 978-83-7507-260-0
format A5, s. 184, bibliografia, indeks

Kup teraz!

Książka koncentruje się na tych aspektach opieki paliatywnej, które dotyczą kwestii egzystencjalnych związanych z umieraniem i śmiercią. Wiele miejsca poświęca odpowiedzialności, towarzyszeniu choremu, jego autonomii, cierpieniu i lękowi przed śmiercią. Każde z tych zagadnień związane jest z doświadczeniem inności – zarówno innego człowieka, jak i inności samej śmierci jako nie-bytu. Wątki te wymagają filozoficznego pogłębienia, na które w medycynie nie zawsze jest wystarczająco dużo miejsca. Można je za to znaleźć w refleksji filozoficznej, a szczególnie bogatym jej źródłem jest filozofia współczesna, w której Inny (również jako śmierć) odgrywa rolę kluczową.

Facets of Scottish Identity

szkoci_facetsFacets of Scottish Identity

Edited by Izabela Szymańska and Aniela Korzeniowska

Kup Teraz!

ISBN 978-83-7507-235-8
Format B5, s. 218, diagramy, bibliografie, indeks nazwisk

With globalisation and multiculturalism increasingly influencing modern societies, the issue of identity is gaining new dimensions, and academic research on identity is gaining new momentum. The topic of identity finds its place in a vast array of academic disciplines, including psychology, sociology, ethnology and cultural anthropology, history and political studies, linguistics, literary and cultural studies. The problem of searching for and expressing the identity of individuals and nations surfaces in social and political life, including education, as well as in literature, architecture and the arts.

This volume offers a variety of analyses and views concerning Scottish identity. Scotland may be considered one of the most vivid examples of the issue of identity inspiring academic reflection and research from diverse perspectives due to the country’s intricate political, social, linguistic and literary history, as well as to its troubled relationships with England and its complex relationships with Europe. [from Introduction]

Scotland in Europe / Europe in Scotland

szkoci_euroScotland in Europe / Europe in Scotland

Links – Dialogues – Analogies

Edited by Aniela Korzeniowska and Izabela Szymańska

Kup teraz!

ISBN 978−83−7507−240−2
Format B5, s. 234, 12 ilu­stracji, bi­blio­grafie, in­deks nazwisk

Over the centuries the links between Scotland and Europe, not to mention the much wider world beyond the European continent, have had a varied history, with Scots emigrating to all corners of the globe and making a significant impact on the countries in which they have settled. At the same time, Scots at home, with their interest in the humanities and science and what lies beyond their own borders have given the world a great deal in discoveries, learning, culture and the arts, at the same time always being ready to learn, borrow from others, and take advantage of what could broaden their own horizons. The Scots in certain periods in the past formed a very significant presence outside their own home country, whereas in Scotland, education, culture and the arts developed and expanded also thanks to what was in constant flux just over their own border as well as further afield, in Europe particularly. Relations between the Scots and the European continent have always interwoven. The latter has always been a visible presence in Scotland whereas the Europeans have also never been indifferent to the Scots. [from Introduction]

Zawsze pod prąd. Życie Eryki Mann (1905-1969)

eryka_mann_cover

Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz

Zawsze pod prąd

Życie Eryki Mann (1905-1969)

ISBN 978-83-7507-250-1
Format B5, s. 438, bibliografia, indeks, fotografie

Kup teraz!

Bohaterka książki jest postacią w Polsce mało znaną, jeśli już, to w wąskim kręgu badaczy twórczości Tomasza Manna. Tymczasem Eryka Mann była nie tylko córką wielkiego pisarza, ale także osobą zasługujacą na własną biografię. Aktorka, dziennikarka i pisarka, korespondentka wojenna, a po wojnie strażniczka spuścizny ojca – w każdej z tych ról była postacią niebanalną, wymykającą się stereotypom i łatwej ocenie. Historia życia Eryki Mann to także przyczynek do dziejów antynazistowskiej emigracji, środowiska, które swą aktywnością starało się pokazać światu istnienie „innych, lepszych Niemiec”.

Autorka książki jest absolwentką historii na Uniwersytecie Łódzkim, specjalistką w zakresie historii Niemiec w XX wieku. W 2003 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. Obecnie pracuje w Katedrze Historii Powszechnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą: dziejów niemieckiej emigracji antynazistowskiej, życia kulturalnego w III Rzeszy, kwestii przezwyciężania nazistowskiej przeszłości w RFN oraz problematyki kobiecej w dziejach Niemiec.

Uczucia moralne. Współczesny emotywizm a filozofia moralna szkockiego Oświecenia

 

cebula_mAdam Cebula

Uczucia moralne
Współczesny emotywizm a filozofia moralna szkockiego Oświecenia

ISBN 978-83-7507-245-7
format B5, 152 s., bibliogr.

Kup teraz!

Książka poświęcona jest analizie emotywizmu, stanowiącego jedno z głównych stanowisk we współczesnej debacie metaetycznej. Jej zasadniczym celem jest zarysowanie szerszego kontekstu historyczno-filozoficznego, warunkującego wyłonienie się nurtu emotywistycznego w filozofii moralnej pierwszej połowy dwudziestego wieku. Rozpoznanie w dwudziestowiecznym emotywizmie elementów kontynuacji tradycji oświeceniowej pozwala dostrzec wspólny schemat pojęciowy, wykorzystywany przez współczesnych emotywistów oraz głównych przedstawicieli osiemnastowiecznego sentymentalizmu etycznego. Rozprawa porządkuje obecne w literaturze wątki krytyczne względem emotywizmu oraz rozszerza ich katalog o szereg nowych zagadnień, pojawiających się na gruncie zastosowanego przez autora modelu analizy koncepcji emotywistycznych.

 Adam Cebula – etyk, anglista; zajmuje się metaetyką oraz etyka szczegółową, pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Indywiduum w procesie. Studium metafizyki A. N. Whiteheada

whiteheadAdam Jurek

Indywiduum w procesie
Studium metafizyki A. N. Whiteheada

Kup teraz!

ISBN 978-83-7507-230-3
format B5, 166 s., 15 rys., tab., bibliogr.

Filozofia Whiteheada w dużej mierze wyrasta z odkryć naukowych, które dokonały się w drugiej połowie XIX oraz pierwszych dekadach XX wieku. Co ważne, znajdują w niej odzwierciedlenie teorie, które są do dziś akceptowane i rozwijane: teoria ewolucji, względności, mechanika kwantowa, fizjologia, jak też rozwijana z sukcesami przez samego Whiteheada matematyka. W wyniku rewolucyjnych odkryć, jakie w nich poczyniono, zmienił się nasz sposób myślenia o świecie. Wymagało to opracowania nowej, syntetycznej wizji rzeczywistości. Taką wizję przedstawił w swojej metafizyce Whitehead.

Wilki i łagodne jagniątka Chrystusa. Powstanie, rozwój i rola Holenderskiego Kościoła Reformowanego w XVI i XVII wieku

bemKazimierz Bem

Wilki i łagodne jagniątka Chrystusa”

Powstanie, rozwój i rola Holenderskiego Kościoła Reformowanego w XVI i XVII wieku

Kup teraz!

ISBN 978-83-7507-220-4, format B5, 186 s., indeks osobowy, mapki

Kazimierz Bem ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim (2001). Doktorat z prawa międzynarodowego obronił na Vrije Universiteit w Amsterdamie (2007). Studia teologiczne na Yale Divinity School zakończył jako Master of Divinity (2010) i Master of Sacred Theology (2012). Od 2011 roku jest pastorem ewangelicko-reformowanym w First Church in Marlborough (Congregational) UCC w Stanach Zjednoczonych.

Theodor Gottlieb von Hippel. Ekscentryczny literat z Królewca

supadyGrzegorz Supady

Theodor Gottlieb von Hippel

Ekscentryczny literat z Królewca

Kup teraz!

ISBN 978-83-7507-225-9
format B5, 244 s., indeks osobowy

 Theodor Gottlieb von Hippel (1741-1796), wybitny pisarz i publicysta z Królewca, należał do ścisłego kręgu przyjaciół Immanuela Kanta. Książka przedstawia jego życie, dorobek literacki oraz działalność publicystyczną i popularyzatorską. Doskonałym uzupełnieniem tych treści jest szerokie omówienie politycznej genezy i historii Prus Wschodnich, a także tradycji kulturalnych tej „krainy pogranicza”.

 Wszechstronna twórczość Hippela, niegdyś niezwykle popularnego w Niemczech pisarza, przeżywa w wielu krajach prawdziwy renesans ze względu na zawarte w niej nowatorstwo myślenia historiozoficznego i społecznego.