Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-​Warszawskiej


ivanuk_mStepan Ivanyk
Fi­lo­zo­fowie ukra­ińscy w Szkole Lwowsko-​Warszawskiej

Wy­daw­nictwo Na­ukowe Semper, War­szawa 2014
ISBN 9788375071610
format B5, s. 224, ilustr., bi­blio­grafia, in­deks osobowy

KUP TERAZ!

Te­ma­tyka po­ru­szana w książce Ste­pana Iva­nyka wpi­suje się w ba­dania do­ty­czące jednej z naj­waż­niej­szych pol­skich for­macji in­te­lek­tu­al­nych w XX wieku – Szkoły Lwowsko-​Warszawskiej. Autor ana­li­zuje jej fe­nomen z per­spek­tywy, której do­tych­czas nie uwzględ­niali ba­dacze tego za­gad­nienia, chodzi tu mia­no­wicie o wie­lo­kul­tu­rowy cha­rakter Lwowa, bę­dą­cego ko­lebką Szkoły. Uza­sad­niając główną hi­po­tezę pracy, której istotą jest za­ło­żenie przy­na­leż­ności do Szkoły wielu czo­ło­wych przed­sta­wi­cieli ukra­iń­skiej myśli fi­lo­zo­ficznej, dzia­ła­ją­cych w przed­wo­jennej Ga­licji, autor przed­stawia obraz waż­nych wy­da­rzeń w hi­storii współ­pracy pol­skiej i ukra­iń­skiej myśli fi­lo­zo­ficznej. Po­nadto książka umoż­liwia spoj­rzenie na Szkołę w szer­szej per­spek­tywie, jako na zja­wisko o cha­rak­terze wielokulturowym.

czytaj dalej

Paraboliczność w polskiej prozie historycznej lat 19561989

czarkowska_mAgnieszka Czar­kowska
Pa­ra­bo­licz­ność w pol­skiej prozie hi­sto­rycznej lat 19561989

Wy­daw­nictwo Na­ukowe Semper, War­szawa 2014
ISBN 9788375072952
format B5, s. 220, ilustr., bi­blio­grafia, in­deks osobowy

KUP TERAZ!

Książka sta­nowi mo­no­gra­ficzne stu­dium istot­nego zja­wiska w pol­skiej prozie hi­sto­rycznej lat 19561989, czyli pa­ra­bo­licz­ności ów­cze­snych po­wieści i ese­istyki. Chodzi tu o szcze­gólną dwu­po­zio­mową kon­strukcję wpi­saną w na­turę po­wsta­ją­cych wów­czas dzieł, dzięki której trak­to­wały one nie tylko o hi­storii, ale sta­no­wiły rów­nież za­ka­mu­flo­wany ko­men­tarz do rze­czy­wi­stości, w której po­wsta­wały, czyli do okresu PRL. Wy­brane teksty Wła­dy­sława Lecha Ter­lec­kiego, Hanny Ma­lew­skiej, Ka­zi­mierza Bran­dysa, Pawła Ja­sie­nicy czy Ja­ro­sława Marka Rym­kie­wicza zo­stały w książce pod­dane wie­lo­po­zio­mowym in­ter­pre­ta­cjom po­ka­zu­jącym, że pa­ra­bola po­siada jed­no­cze­śnie ob­licze po­li­tyczne i fi­lo­zo­ficzne. Książka sta­nowi zatem in­te­re­su­jącą po­zycję dla znawców li­te­ra­tury, ale także dla na­uczy­cieli, uczniów, stu­dentów i wszyst­kich mi­ło­śników współ­cze­snej prozy historycznej.

czytaj dalej

Allen Ginsberg w Polsce

ginsberg_mAn­drzej Pie­trasz
Allen Gins­berg w Polsce

ISBN 9788375071511
format B5, s. 245, ilustr., in­deks osobowy

Kup teraz!

Po­ezja Al­lena Gins­berga w prze­kła­dach do­tarła do Polski dość późno, bo po około dzie­sięciu la­tach od uka­zania się tomu Skowyt w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, póź­niej też niż le­genda beatnika‐buntownika, jaka po­wstała w Ame­ryce już w la­tach pięć­dzie­sią­tych ubie­głego wieku. Gins­berg zresztą tę le­gendę pod­trzy­mywał, a jego zdol­ności au­to­kre­acji były na tyle silne, że po­trafił wpływać na swój wi­ze­runek oraz obraz całej for­macji Beat Ge­ne­ra­tion wła­ściwie przez cały okres swojej dzia­łal­ności literacko‐społecznej. Po­dobna le­genda, potem wie­lo­krotnie mo­dy­fi­ko­wana, ale czy­niąca z ame­ry­kań­skiego be­at­nika po­stać prawie mi­tyczną, wy­two­rzyła się rów­nież w Polsce. Pierwsze wzmianki o grupie nie­po­kor­nych ame­ry­kań­skich po­etów, która póź­niej znana bę­dzie jako Beat Ge­ne­ra­tion, po­ja­wiły się w Polsce pod ko­niec lat pięćdziesiątych. […]

Zdrowy rozsądek i kraina marzeń

Aniołdowgir_m Dowgird

Zdrowy roz­sądek i kraina ma­rzeń
Pisma wy­brane
red. nauk. Jacek Jadacki

ISBN 9788375072808
format B5, s. 613, fo­to­grafie, re­pro­dukcje, bi­blio­grafia, spis na­zwisk, słowniczek

Kup teraz!

Anioł Do­wgird (17761835), fi­lozof i logik, pijar, na­uczy­ciel w szko­łach pro­wincji li­tew­skiej, prof. Uni­wer­sy­tetu Wi­leń­skiego. Tom za­wiera wszystkie fi­lo­zo­ficzne pisma pol­skie Anioła Do­wgirda – my­śli­ciela, któ­rego słusznie uważa się za pre­kur­sora póź­niej­szych badań fi­lo­zo­ficz­nych Ka­zi­mierza Twar­dow­skiego i jego uczniów.

Państwo socjalne. Przyczyny i skutki

radzikowski_mMarek Ra­dzi­kowski
Pań­stwo socjalne. Przyczyny i skutki

ISBN 9788375072709
format B5, s. 265, ta­bele, wy­kresy, bibliografia

Kup teraz!

Py­tania o przy­czyny i skutki pań­stwa so­cjal­nego (ang. we­lfare state) na­leżą nie tylko do naj­waż­niej­szych za­gad­nień eko­nomii, ale są także nie­od­łączną czę­ścią na­szego co­dzien­nego życia. Wiążą się bo­wiem bardzo mocno z bodaj naj­waż­niejszą war­to­ścią, jaką dla każ­dego czło­wieka jest wolność. Niniejsza książka jest pierwszą po­zycją, która w sposób ca­ło­ściowy tłu­maczy eks­pansję pań­stwa so­cjal­nego i mierzy się z naj­waż­niej­szymi mi­tami na temat jego skutków.

Marek Ra­dzi­kowski jest dok­torem eko­nomii, ad­iunktem w Ka­te­drze Mię­dzy­na­ro­do­wych Stu­diów Po­rów­naw­czych Szkoły Głównej Han­dlowej. W la­tach 20082013 był szefem ga­bi­netu po­li­tycz­nego (szefem do­radców) wi­ce­pre­miera i mi­ni­stra fi­nansów Jacka Ro­stow­skiego. Wcze­śniej m.in. współ­two­rzył Forum Oby­wa­tel­skiego Roz­woju (FOR) jako wi­ce­dy­rektor działu ana­li­tycz­nego i za­stępca głów­nego ekonomisty.

Rola państwa w rozwoju potencjału technologicznego chińskiej gospodarki

gradziuk_mArtur Gra­dziuk
Rola pań­stwa w roz­woju po­ten­cjału tech­no­lo­gicz­nego chiń­skiej gospodarki
Po­ten­cjał tech­no­lo­giczny a rozwój go­spo­darczy ● Chiński system in­no­wacji ● Transfer za­gra­nicz­nych technologii
Kup teraz!

Wy­daw­nictwo Na­ukowe Semper
ISBN 9788375072655
Format B5, s. 227, ta­bele, dia­gramy, wy­kresy, bi­blio­grafia, Sum­mary in En­glish

PRO­BLEMY GO­SPO­DARKI ŚWIA­TOWEJ t. 8

Wzrost zna­czenia Chin w mię­dzy­na­ro­do­wych sto­sun­kach go­spo­dar­czych jest in­spi­ru­jącym te­matem do badań na­uko­wych, do­ty­czą­cych zwłaszcza czyn­ników wpły­wa­ją­cych na dy­na­miczny rozwój go­spo­darczy tego kraju w ostat­nich 30 la­tach, ro­sną­cych po­wiązań z go­spo­darką świa­tową czy też zmie­nia­jącej się roli pań­stwa w go­spo­darce prze­cho­dzącej trans­for­mację ryn­kową. Pro­cesem, który bę­dzie miał de­cy­du­jący wpływ na przy­szłą po­zycję Chin w go­spo­darce świa­towej jest rozwój po­ten­cjału tech­no­lo­gicz­nego, co jest obecnie jednym z naj­waż­niej­szych dłu­go­okre­so­wych za­łożeń po­li­tyki go­spo­dar­czej rządu. Kon­se­kwencje wzrostu po­ten­cjału tech­no­lo­gicz­nego chiń­skiej go­spo­darki będą sta­nowić coraz po­waż­niejsze wy­zwanie dla Stanów Zjed­no­czo­nych, Unii Eu­ro­pej­skiej, Ja­ponii i in­nych krajów. Dla­tego wy­ja­śnienie naj­waż­niej­szych aspektów tego pro­cesu, a zwłaszcza roli pań­stwa, któ­rego po­li­tyka w za­sad­niczy sposób od­dzia­łuje na rozwój po­ten­cjału tech­no­lo­gicz­nego chiń­skiej go­spo­darki, sta­nowi ważny temat badań na­uko­wych pro­wa­dzą­cych do lep­szego zro­zu­mienia jed­nego z czyn­ników ma­ją­cych coraz większy wpływ na mię­dzy­na­ro­dowe sto­sunki gospodarcze.

Danziger Erfahrungen” w latach 17391793

paluchowski_mPiotr Pa­lu­chowski

„Dan­ziger Er­fah­rungen” w la­tach 17391793
Stu­dium z dziejów gdań­skiego cza­so­pi­śmien­nictwa 

ISBN 9788375072754
format B5, s. 584, ilustr. 31, wy­kresy, ta­bele, bi­blio­grafia, indeks

Kup teraz

Książka jest mo­no­grafią pe­rio­dyku ogło­sze­nio­wego „Dan­ziger Er­fah­rungen”, uka­zu­ją­cego się w la­tach 1739 1793. Cza­so­pismo przed­sta­wiono na tle roz­woju pi­śmien­nictwa, nie za­po­mi­nając o wy­daw­cach, au­to­rach i czy­tel­ni­kach gdań­skiej ga­zety. Ze­brane in­for­macje zo­stały usys­te­ma­ty­zo­wane w formie ze­sta­wień bi­blio­gra­ficz­nych oraz wy­kresów przed­sta­wia­ją­cych dy­na­mikę prze­mian. W części ana­li­tycznej za­pre­zen­to­wano nowe i do­tych­czas nie­podej­mo­wane za­gad­nienia ba­dawcze, takie jak: in­for­macje sta­ty­styczne do­ty­czące we­ksli i jed­no­stek pie­nięż­nych w Gdańsku wraz z aneksem no­towań dla lat 1739 1793, za­cho­ro­wal­ność w mie­ście i jego oko­li­cach, a także wy­brane aspekty życia co­dzien­nego (psy domowe).